Tin doanh nghiệp

Thông báo của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

19/06/2020 4:58:00 CH
Căn cứ quy định tại Điều 36 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết va hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ xung một số điều của Luật Chứng khoán, Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng đối với Công ty Cổ Phần Thăng Long GTC kể từ ngày 19/04/2018.

Lượt xem: 1706     

Đối tác - Liên doanh

  • HNToursisTaxi
  • Hilton Hotel
  • InterContinental Hotel
  • BigC
  • PanHorizon
  • CappitalTower