Tin doanh nghiệp

CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY

23/07/2015 4:54:00 CH
Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ chế kinh tế từ kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN của Nhà nước trong đó cổ phần hoá là nội dung quan trọng để chuyển đổi những công ty 100% vốn Nhà nước sang loại hình doanh nghiệp có nhiều chủ sở hữu, huy động các nguồn vốn của cá nhân, các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội trong nước và ngoài nước để tăng cường năng lực tài chính, đổi mới công nghệ, đổi mới phương thức quản lý nhằm nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của mỗi doanh nghiệp và cả nền kinh tế.
Tạo điều kiện huy động vốn từ nhiều nguồn để đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo thêm việc làm cho người lao động, ổn định và phát triển doanh nghiệp.
Tạo điều kiện cho người lao động có cổ phần và các cổ đông của Công ty trở thành người chủ thực sự của Doanh nghiệp. Tăng cường sự giám sát của nhà đầu tư đối với doanh nghiệp, minh bạch hóa hoạt động của doanh nghiệp, từ đó thúc đẩy sự phát triển của Doanh nghiệp bảo đảm hài hoà các lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp, nhà đầu tư và người lao động .
Không ngừng phát triển doanh nghiệp về mọi mặt nhằm nâng cao giá trị cổ phần, tạo việc làm ổn định và nâng cao thu nhập cho người lao động cũng như lợi tức của các cổ đông và tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước góp phần tăng trưởng nền kinh tế  của Thủ đô và đất nước.

Tài liệu liên quan:BẢNG CÔNG BỐ THÔNG TIN

QUY CHẾ ĐẤU THẦU

ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ

Lượt xem: 3072     

Đối tác - Liên doanh

  • HNToursisTaxi
  • Hilton Hotel
  • InterContinental Hotel
  • BigC
  • PanHorizon
  • CappitalTower